Projekt partnerski pn.

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”Informacje ogólne o projekcie.

Informacje ogólne o projekcie.

Projekt partnerski pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona projektu: „e-Pracownie WŚ”) ma na celu doposażenie pracowni komputerowych w szkołach i został przygotowany wspólnie z 49 gminami ‑ będącymi Partnerami Projektu. W ramach projektu zostało dostarczone wyposażenie pracowni komputerowych w 82 obiektach szkół podstawowych,  zlokalizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) – „Najgorszy dostęp do usług publicznych” .

Liderem Projektu i koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu jest Województwo Świętokrzyskie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Cele projektu:
  • poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych, w tym również dla młodzieży z niepełnosprawnościami,
  • wyrównanie różnic w dostępie i jakości edukacji w województwie świętokrzyskim,
  • poprawa warunków uczenia się dla uczniów szkół podstawowych na obszarach wiejskich.
Zakres projektu.

Projekt wpisuje się w działania krajowe „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (OSE) polegające na udostępnieniu w szkołach Internetu o dużej przepływności (100Mbps). W oparciu o OSI  i dostarczone urządzenia informatyczne projekt umożliwia efektywne wykorzystanie w programie nauczania na wszystkich szczeblach szkoły podstawowej i gimnazjum, poprzesz zdalne udostępnianie zasobów edukacyjnych przygotowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli .

W ramach projektu 82 szkolne pracownie komputerowe położone na terenach OSI  otrzymały łącznie 1 424 zestawy komputerowe All-In-One z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym z ochroną antywirusową, dwoma pakietami biurowym (tj. pakiet MS Office i drugi z grupy tzw. "Wolnego Oprogramowania). Pracownie otrzymały również 65 szt. urządzeń dostępowych do WiFi.

Dodatkowo każda pracownia otrzymała zestaw dwóch robotów, do nauki programowania. Zestawy robotów zostały zakupione w ramach projektu przez Województwo Świętokrzyskie i przekazane Partnerom, w formie pomocy rzeczowej zgodnie z uchwałą Nr V/75/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, będącymi Partnerami w projekcie pn. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz uchwały zmieniającej Nr XV/210/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019 r.

Działania uzupełniające w projekcie przeprowadziło Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w postaci merytorycznego i metodycznego wsparcia nauczycieli (koordynatorów edukacji informatycznej) w zakresie efektywnego wykorzystania dostępnych w sieci zasobów cyfrowych.

Koszty projektu.

Całkowite koszty kwalifikowane w projekcie ostatecznie wyniosły 4 670 853,82 zł, przy czym dofinansowanie z UE wynosi 75% tj. 3 503 140,37 zł, a wkład własny 25% tj. 1 167 713,45 zł.

Gminy uczestniczące w projekcie, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania sfinansowały z następujących źródeł:

  • 75% - dofinansowanie z EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020,
  • 25% - środki własne Partnera, w tym 5% kosztów kwalifikowalnych zadania Partnera stanowiła dotacja celowa z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z Uchwałą Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 r., z późn. zm. tj. Uchwałą Nr IV/70/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/226/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.01.2020r.
Podsumowanie

Dzięki temu, że projekt był realizowany w szerokim partnerstwie cechuje go synergia, kompleksowość i komplementarność. Duży udział w uzyskaniu tego efektu miało Województwo Świętokrzyskie, które przeprowadziło działania towarzyszące w przygotowaniu nauczycieli do korzystania z efektów projektu, działając poprzez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego został dysponentem uprawnień dla instytucji edukacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego do udziału w programie Shape the Future, co umożliwiło zakup urządzeń z systemem operacyjnym Windows i pakietem biurowym, w dedykowanych dla szkół niższych cenach.

Zakupione w projekcie zestawy komputerowe All-In-ONE oraz urządzenia sieciowe, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, były objęte stawką „0% VAT” w oparciu o art. 83 ust 1 pkt 26) lit. a) „Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%”.

Zakończenie finansowe projektu nastąpiło w dniu 20 lipca 2020 r.

___________________________________________________________________________

  • Projektem z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zarządza: Departament IT
  • Strona projektu: https://e-pracownie.e-swietokrzyskie.pl/index.php/1-e-pracownie-ws
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Informacja o obszarach o najgorszym dostępie do usług publicznych znajduje się na stronie: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/385-mapy-obszarow-strategicznej-interwencji
  • Wykaz Partnerów